ઉત્કર્ષ વિદ્યાલય પર આપનું સ્વાગત છે

DSC00240

વર્ષ ૧૯૭૩માં ઉત્કર્ષ વિદ્યાલયની સ્થા૫ના કરવામાં આવી જે ગુજરાતી માઘ્યમની શાળા છે. તે શહેરના ગદાપુરા, ગોત્રી વિસ્તાર માં આવેલી છે. શાળાના ત્રણ માળમાં, ૪૫ વર્ગ, મોટુ રમત ગમતનું મેદાન, પુસ્તકાલય, કમ્પ્યુટરની પ્રયોગશાળા તથા તમામ વિજ્ઞાનલક્ષી પ્રયોગશાળા, અદ્યતન રસોડું, વિશાળ સભાખંડ, નિષ્ઠાવાન શિક્ષકો, વફાદાર કર્મચારીગણ નો સમાવેશ થાય છે. આ શાળા હેઠળ. લગભગ ૧૮૦૦ વિદ્યાર્થીઓ શૈક્ષણિક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિમય છે.

Read More