અમારો સંપર્ક કરો

Email : contact@utkvid.in

ઉત્કર્ષ વિદ્યાલય ઇનચાર્જ આચાર્યા
(માધ્યમિક વિભાગ /
ઉચ્ચતર માઘ્યમિક વિભાગ)
સુ૫રવાઇઝર – પ્રાથમિક વિભાગ
(ધોરણ ૧ થી ૪)
લાયન્સહોલ પાસે, ગદાપુરા
ગોત્રી રોડ, વડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૧૫.
ઈ-મેઈલ:
mailto:utkarshsec@yahoo.co.in, utkarshpri@yahoo.in
જીગીષાબેન કે. રઠોડ  ઈ-મેઈલ: utkarshsec@yahoo.co.in મધુબેન શર્મા
ટ્રસ્ટીશ્રી (યુ.ઈ.એસ) આચાર્યા
(બાલવાડી વિભાગ / પ્રાથમિક વિભાગ)
સુ૫રવાઇઝર – પ્રાથમિક વિભાગ
(ધોરણ ૫ થી ૮)
બરખા અમીનઈ-મેઈલ: amin@udayeducation.com કેતનબેન મહેતા utkarshpri@yahoo.in  
મે.  ટ્રસ્ટી (યુ.ઈ.એસ) સુ૫રવાઇઝર – બાલવાડી વિભાગ સુ૫રવાઇઝર – માધ્યમિક વિભાગ / ઉચ્ચતર માઘ્યમિક વિભાગ
બીનિતી ત્રિવેદીઈ-મેઈલ: trivedi@udayeducation.com જૈમિનીબેન ઉપાધ્યાય નિલાબેન શાહ
આસીસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર (યુ.ઈ.એસ)
રેનુબેન ભાટીયા ઈ-મેઈલ: renubhatia16@yahoo.co.in