અમારો સંપર્ક કરો

Email : contact@utkvid.in

ઉત્કર્ષ વિદ્યાલય આસીસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર (યુ.ઈ.એસ)
સુ૫રવાઇઝર – બાલવાડી વિભાગ થી ધોરણ ૨
લાયન્સહોલ પાસે, ગદાપુરા
ગોત્રી રોડ, વડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૧૫.
ઈ-મેઈલ:
mailto:utkarshsec@yahoo.co.in, utkarshpri@yahoo.in
રેનુબેન ભાટીયા

ઈ-મેઈલ: renubhatia16@yahoo.co.in

જૈમિનીબેન ઉપાધ્યાય
ટ્રસ્ટીશ્રી (યુ.ઈ.એસ) આચાર્ય (માધ્યમિક વિભાગ /
ઉચ્ચતર માઘ્યમિક વિભાગ)
સુ૫રવાઇઝર – પ્રાથમિક વિભાગ
(ધોરણ ૩  થી ૮)
બરખા અમીન

ઈ-મેઈલ: amin@udayeducation.com

ભરતકુમાર એસ. પંચાલ

ઈ-મેઈલ: utkarshsec@yahoo.co.in

 મધુબેન શર્મા
મે.  ટ્રસ્ટી (યુ.ઈ.એસ) આચાર્યા
(બાલવાડી વિભાગ / પ્રાથમિક વિભાગ)
સુ૫રવાઇઝર – માધ્યમિક વિભાગ / ઉચ્ચતર માઘ્યમિક વિભાગ
બીનિતી ત્રિવેદી

ઈ-મેઈલ: trivedi@udayeducation.com

કેતનબેન મહેતા 

ઈ-મેઈલ: utkarshpri@yahoo.in

નિલાબેન શાહ