શાળાકીય વિશિષ્ટ સિધ્ધિઓ

પૂર્વ સિધ્ધિ
રાષ્ટ્રકક્ષાની સિધ્ધિ

વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧

વર્તમાન સિદ્ધિઓ
વડોદરા શહેર અને જીલ્લાકક્ષાની સિધ્ધિ

* વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં જીલ્લા કક્ષાએ નિબંધ સ્પર્ધામાં ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ ખાતે ભાગ લીધેલ

   હતો.

* વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં જીલ્લા કક્ષાએ ચિત્ર સ્પર્ધામાં પગદંડ ખાતે ભાગ લીધેલ હતો.

* વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં જીલ્લા કક્ષાએ નિબંધ / કાવ્ય લેખન સ્પર્ધામાં સોકલીન ખાતે ભાગ લીધેલ

   હતો તેમાં દ્વિતીય ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

* વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં જીલ્લા કક્ષાએ ચિત્ર સ્પર્ધામાં ગુજરાત લલિત કલા, કેલ્વીન ખાતે ભાગ લીધેલ

   હતો.

* વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં જીલ્લા કક્ષાએ નર્મદ મેઘાણી કાવ્યગાન સ્પર્ધામાં All India DSO ખાતે ભાગ

   લીધેલ હતો તેમાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.

* વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં જીલ્લા કક્ષાએ પર્યાવરણ બચાવો સ્પર્ધામાં સોકલીન ખાતે ભાગ લીધેલ હતો.

* વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં જીલ્લા કક્ષાએ ઓલિમ્પિયાડમાં ભાગ લીધેલ હતો.

* વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં યુવક મહોત્સવમાં લોક વાર્તા અને નિબંધ સ્પર્ધા પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં જીલ્લા કક્ષાએ ઇન્ટર સ્કૂલ સ્પર્ધા કબડ્ડીમાં વિદ્યાર્થીનીઓએ તૃતીય ક્રમાંક પ્રાપ્ત

   કરેલ છે.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં જીલ્લા કક્ષાએ કબડ્ડીમાં વિદ્યાર્થીઓએ અરવલ્લી ખાતે ભાગ લીધો હતો તેમાં

   તૃતીય ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં જીલ્લા કક્ષાએ વોલીબોલમાં વિદ્યાર્થીઓએ નડીયાદ ખાતે ભાગ લીધો હતો.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં જીલ્લા કક્ષાએ કાવ્ય લેખન અને પઠન સ્પર્ધામાં આઇડિયલ સ્કૂલ, જાંબુવા ખાતે

   ભાગ લીધેલ હતો તેમાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ રંગોત્સવ સેલીબ્રેશન મુંબઈ ખાતે ભાગ લીધો હતો.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માસ્ટર આર્ટ કોમ્પિટિશન મેક કંપની, મુંબઈ ખાતે ભાગ લીધો હતો.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ સ્વામિ વિવેકાનંદમાં સુરત ખાતે ભાગ લીધો હતો.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ગણેશા મેકિંગમાં બાલભવન ખાતે ભાગ લીધો હતો.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં જીલ્લા કક્ષાએ વકતૃત્વ સ્પર્ધામાં  માંજલપુર ખાતે ભાગ લીધેલ હતો તેમાં દ્વિતીય 

   ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં જીલ્લા કક્ષાએ ગરબા સ્પર્ધામાં કલામહાકુંભમાં ભાગ લીધેલ હતો તેમાં પ્રથમ 

   ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.

* વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં જીલ્લા કક્ષાએ ખેલમહાકુંભની કબડ્ડીમાં વિદ્યાર્થીનીઓએ પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ

   છે.

* વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં જીલ્લા કક્ષાએ ખેલમહાકુંભની વોલીબોલમાં વિદ્યાર્થીનીઓએ તૃતીય ક્રમાંક પ્રાપ્ત

   કરેલ છે.

રાજ્યકક્ષાની સિધ્ધિ

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં રાજ્યકક્ષાએ કાવ્યગાન સ્પર્ધામાં ગાંધી જયંતિ ખાતે ભાગ લીધેલ હતો તેમાં

   પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં વિદ્યાર્થીઓએ કબડ્ડીમાં જૂનાગઢ ખાતે વિદ્યાર્થીનીઓએ ભાગ લીધેલ હતો તેમાં

   પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.   

* વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં વિદ્યાર્થીઓએ કબડ્ડીમાં ગોધરા ખાતે વિદ્યાર્થીનીઓએ  ભાગ લીધેલ હતો તેમાં

   પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે.

* વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં વિદ્યાર્થીઓએ કબડ્ડીમાં અમદાવાદ ખાતે ભાગ લીધેલ હતો

* વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં વિદ્યાર્થીઓએ કબડ્ડીમાં અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, હિમ્મતનગર ખાતે

   ભાગ લીધેલ હતો

* વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં વિદ્યાર્થીઓએ વોલીબોલની સ્પર્ધામાં મહેસાણા, માણસા, બોટાદ, જામનગર ખાતે

   ભાગ લીધેલ હતો.

 રાષ્ટ્રકક્ષાની સિધ્ધિ
* વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં વિદ્યાર્થીઓ એ કબડ્ડીમાં દિલ્લી ખાતે ભાગ લીધેલ હતો

* વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ વિદ્યાર્થીઓ એ કબડ્ડીમાં બિહાર (પટના)  ખાતે ભાગ લીધેલ હતો

પૂર્વ સિધ્ધિ

વડોદરા શહેર અને જીલ્લાકક્ષાની સિધ્ધિ

*  GKIQ Exam વર્ષ ૨૦૧૭ માં શાળાને પ્રથમ ઇનામ મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૭ માં શ્રી કૃષ્ણા હિન્દી વિદ્યાલય દ્વારા યોજાતી વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં શાળાને પ્રથમ ઇનામ

   મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૭માં આંતરશાળા વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં શાળાને પ્રથમ ક્રમાંક મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૭માં પંડિત વિધ્યોતેજ્ક મંડળ ભજન સ્પર્ધા દ્વારા શાળાને જિલ્લાકક્ષાએ પ્રથમ ઇનામ

   મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૭માં રસુલ પઠાણ મેમોરિયલ રનિઁગ શિલ્ડ ઇન્ટર સ્કૂલ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા (MFS Boys School)

  દ્વારા શાળાને પ્રથમ ક્રમાંક મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૬માં ભારત વિકાસ પરિષદ દ્વારા જિલ્લાકક્ષાએ યોજાયેલ દેશભક્તિ ગીતગાન સ્પર્ધામાં

   શાળાને પ્રથમ ઇનામ મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૬માં ક્લાઉત્સવમાં શાળાને ઝોનકક્ષાએ પ્રથમ ઇનામ મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૬માં સ્વામી વિવેકાનંદ સ્પોર્ટ્સ લીગ સ્પર્ધામાં શાળાને કબડ્ડીમાં પ્રથમ અને દ્વિતીય આમ     

    બંને ઇનામ મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૬માં પ્રગતિ ક્રિડામંડળ દ્વારા આયોજીત કબડ્ડી સ્પર્ધામાં શાળાને બીજું ઇનામ અને ત્રીજું

   ઇનામ મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૬માં વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજીત મેયરકપ કબડ્ડીમાં શાળાને બીજું સ્થાન

   અને વોલીબોલ સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૬માં VNM દ્વારા યોજાયેલ ખેલ ઉત્સવમાં શાળાને દ્વિતીય સ્થાન મળેલ છે.

રાજ્યકક્ષાની સિધ્ધિ

* ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ગાંધીનગર આયોજીત માધ્યમિક શિષ્યવૃતિમાં શાળાને ૨૦૧૭ માં પ્રથમ   

   ઇનામ મળેલ છે.
* ગુજરાત સાહિત્ય મહોત્સવ (GLF) વર્ષ ૨૦૧૭ દ્વારા શાળાને પ્રથમ ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે.
* વર્ષ ૨૦૧૬ બાળ પ્રતિભા શોધમાં શાળને ચિત્રકલા, લોક્નૃત્ય, લોક્વાર્તા, લોકવાધ્યો, સંગીત, નિબંધ

   લેખન આ તમામમાં પ્રથમ ક્રમાંક મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૬માં Mental Arithmetic UC MAS માં શાળને ટ્રોફી મળેલ છે.
* વર્ષ ૨૦૧૬માં રાજ્યકક્ષાના કલા ઉત્સવમાં બાળકવિ સ્પર્ધા જે ગોધરા મુકામે યોજાઇ તેમાં શળાને પ્રથમ ક્રમાંક મળેલ છે.

રાષ્ટ્રકક્ષાની સિધ્ધિ

* દંડ બેઠક માં વર્લ્ડ રેકોર્ડ
* નાસા, ઇસરોમાં સંશોધક તરીકે નિમણુંક
* પ્રો. કબડ્ડી આંતરાષ્ટ્રીય રમત માટે પસંદગી
* અમદાવાદ ખતે યોજાયેલ આંતરાષ્ટ્રીય કબડ્ડી વર્લ્ડકપ ૨૦૧૬ માં જવા માટે શાળા ને આમંત્રણ   

   મળેલ હતું.
* CA ફાઉન્ડેશન (ભારત માં ૨૯ મો નંબર, વડોદરામાં પ્રથમ )
* SOF દિલ્લી દ્વારા NSO, IMO Exam માં વર્ષ ૨૦૧૬ માં શાળાને પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ માં મળેલ  છે.

કબડ્ડીની અંડર 14th અને અંડર 17th – ની બંને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં થઇ કુલ ૯ વિદ્યાર્થીઓનો શ્રેષ્ઠ દેખાવ
વોલીબોલની ભંટીડા પંજાબ ખાતેની રાષ્ટ્રીયટીમમાં ૬ વિદ્યાર્થીઓનો શ્રેષ્ઠ દેખાવ
સ્કેટીંગ અને રોકબોલની છત્તીસગઢની સ્પર્ધામાં ૨ વિદ્યાર્થીઓનું સ્થાન
બેડમીન્ટન અને રાઇફલ શૂટીંગની ઝારખંડ તથા મહારાષ્ટ્રની સ્પર્ધામાં ૨ વિદ્યાર્થીઓનું સ્થાન
કબડ્ડી અને બેડમીન્ટનનાં રમતવીરોએ કુલ ૧૯૨૦૦/- રુપિયાની રાષ્ટ્ર કક્ષાની શિષ્યવૃત્તિ મેળવી.
IAPT, PHYSICS અને CHEMISTRY ની રાષ્ટ્રીય પરીક્ષામાં ૧ વિદ્યાર્થી પ્રથમ

રાજ્યકક્ષાની સિધ્ધિ

ખોખો સુરેન્દ્રનગર ખાતે ૩ વિદ્યાર્થીઓનો દેખાવ રોલર સ્કેટીંગમાં રાજ્યમાં તૃતીય સ્થાન
ખેલ મહાકુંભની કબડ્ડી, વોલીબોલ, ખોખો, બેડમીન્ટનના રમતવીરોએ સફળતા મેળવી કુલ ૧,૧૩,૦૦૦/- રુપિયાની રાજ્યકક્ષાની શિષ્યવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરી.
ભારત વિકાસ પરીષદની ગીતગાન સ્પર્ધામાં અમદાવાદ મુકામે ઉત્તમ રજૂઆત.
ભાવનગરની GKIQ ટેસ્ટ્માં ૧ વિદ્યાર્થીને પ્રથમ અને ૧૦ વિદ્યાર્થીઓએ શ્રેષ્ઠ દેખાવ બદલ શિષ્યવૃત્તિ મેળવી.
NSO-2015 ની સાયન્સ પરીક્ષામાં ૧ ગોલ્ડ, ૨ સિલ્વર અને ૧ બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત.
IMO-2015 ની મેથ્સ પરીક્ષામાં ૩ ગોલ્ડ મેડલ અને ૧ સિલ્વર મેડલ પ્રપ્ત.
SOF-2015 ની ઇંગ્લીશ પરીક્ષામાં ૧ ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત.
ISO-2015 ની પરીક્ષામાં ૧ વિદ્યાર્થી પ્રથમ.
વર્ષ ૨૦૧૭માં યુવક મહોત્સવમાં રાજ્ય કક્ષાએ શાળને ભજન, સમૂહગીત, સુગમ સંગીતમાં પ્રથમ ઇનામ મળેલ છે.

વડોદરા શહેર અને જીલ્લાકક્ષાની સિધ્ધિ

ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રીના શિક્ષણ વિભાગ તથા વડોદરા જીલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી તરફથી ઉત્કર્ષ વિદ્યાલય વડોદરાને ૨૦૧૪-૦૧૫ ના વર્ષ માટે વડોદરા શહેર-જીલ્લાની શ્રેષ્ઠ શાળા તરીકે નો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવેલ છે.મા. મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ તરફથી કન્યા કેળવણી નીધિ અંતર્ગત ૨૦૧૪-૧૫ ના વર્ષની S.S.C., H.S.C. નાં તમામ પ્રવાહની કન્યાઓના ૧૦૦% પરીણામ બદલ શાળાને ૫૦,૦૦૦ રુપિયાની શિષ્યવૃતિ મળેલ છે.

પ્રેમાનંદ મહોત્સવ નિમિત્તની વકતૃત્વમાં પ્રથમ

સોક્લીન યોજીત સ્વચ્છતા અભિયાનગીત ગાનમાં તૃતીય.
VNM યોજીત ખેલઉત્સવ-૨૦૧૫ કબડ્ડીમાં ભાઇઓ-બહેનો પ્રથમ
BAPS યોજીત સર્જનાત્મક સ્પર્થમાંઓ કુલ ૯૨ વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ અને ૧૨ વિજેતા
“big safai champ” માં શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ ૧૨૦૦ બેગ કચરો એકત્ર કર્યો.
SVS કક્ષાના વિજ્ઞાનમેળામાં દ્વિતીય સ્થાન
‘વસંત રજબ’ વકતૃત્વ સ્પર્ધામાં વડોદરામાં પ્રથમ.

વર્તમાન સિદ્ધિઓ
રાષ્ટ્રકક્ષાની સિધ્ધિ
દંડ બેઠક માં વર્લ્ડ રેકોર્ડ
નાસા, ઇસરોમાં સંશોધક તરીકે નિમણુંક
પ્રો. કબડ્ડી આંતરાષ્ટ્રીય રમત માટે પસંદગી
અમદાવાદ ખતે યોજાયેલ આંતરાષ્ટ્રીય કબડ્ડી વર્લ્ડકપ ૨૦૧૬ માં જવા માટે શાળા ને આમંત્રણ મળેલ હતું.
CA ફાઉન્ડેશન (ભારત માં ૨૯ મો નંબર, વડોદરામાં પ્રથમ )
SOF દિલ્લી દ્વારા NSO, IMO Exam માં વર્ષ ૨૦૧૬ માં શાળાને પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ મ્ળેલ છે.

રાજ્યકક્ષાની સિધ્ધિ

ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ગાંધીનગર આયોજીત માધ્યમિક શિષ્યવૃતિમાં શાળાને ૨૦૧૭ માં પ્રથમ ઇનામ મળેલ છે.
ગુજરાત સાહિત્ય મહોત્સવ (GLF) વર્ષ ૨૦૧૭ દ્વારા શાળાને પ્રથમ ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે.
વર્ષ ૨૦૧૬ બાળ પ્રતિભા શોધમાં શાળને ચિત્રકલા, લોક્નૃત્ય, લોક્વાર્તા, લોકવાધ્યો, સંગીત, નિબંધ લેખન આ તમામમાં પ્રથમ ક્રમાંક મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૬માં Mental Arithmetic UC MAS માં શાળને ટ્રોફી મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૬માં રાજ્યકક્ષાના કલા ઉત્સવમાં બાળકવિ સ્પર્ધા જે ગોધરા મુકામે યોજાઇ તેમાં શળાને પ્રથમ ક્રમાંક મળેલ છે.

વડોદરા શહેર અને જીલ્લાકક્ષાની સિધ્ધિ

GKIQ Exam વર્ષ ૨૦૧૭ માં શાળાને પ્રથમ ઇનામ મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૭ માં શ્રી કૃષ્ણા હિન્દી વિદ્યાલય દ્વારા યોજાતી વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં શાળાને પ્રથમ ઇનામ મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૭માં આંતરશાળા વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં શાળાને પ્રથમ ક્રમાંક મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૭માં પંડિત વિધ્યોતેજ્ક મંડળ ભજન સ્પર્ધા દ્વારા શાળાને જિલ્લાકક્ષાએ પ્રથમ ઇનામ મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૭માં રસુલ પઠાણ મેમોરિયલ રનિઁગ શિલ્ડ ઇન્ટર સ્કૂલ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા (MFS Boys School) દ્વારા શાળાને પ્રથમ ક્રમાંક મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૬માં ભારત વિકાસ પરિષદ દ્વારા જિલ્લાકક્ષાએ યોજાયેલ દેશભક્તિ ગીતગાન સ્પર્ધામાં શાળાને પ્રથમ ઇનામ મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૬માં ક્લાઉત્સવમાં શાળાને ઝોનકક્ષાએ પ્રથમ ઇનામ મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૬માં સ્વામી વિવેકાનંદ સ્પોર્ટ્સ લીગ સ્પર્ધામાં શાળાને કબડ્ડીમાં પ્રથમ અને દ્વિતીય આમ બંને ઇનામ મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૬માં પ્રગતિ ક્રિડામંડળ દ્વારા આયોજીત કબડ્ડી સ્પર્ધામાં શાળાને બીજું ઇનામ અને ત્રીજું ઇનામ મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૬માં વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજીત મેયરકપ કબડ્ડીમાં શાળાને બીજું સ્થાન અને વોલીબોલ સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન મળેલ છે.
વર્ષ ૨૦૧૬માં VNM દ્વારા યોજાયેલ ખેલ ઉત્સવમાં શાળાને દ્વિતીય સ્થાન મળેલ છે.