શાળાનું સમય ૫ત્રક

 

વિભાગ સોમવાર-શુક્રવાર શનિવાર કેજી-૧, કેજી-૨ ૦૮:૦0 થી ૧૨:૦0 રજા ઘોરણ ૧ અને ૨ ૦૭:૦૫ થી ૧૨:૫૦ રજા ઘોરણ ૩ થી ૯ ૦૭:૦૫ થી ૧૨:૫૦ ૦૭:૦૫ થી ૧૧:૨૦ ઘોરણ ૧૦ થી ૧૨ ૦૭:૦૫ થી ૧૨:૦૦ ૦૭:૦૫ થી ૧૧:૨૦