શાળાનું સમય ૫ત્રક

 

વિભાગ સોમવાર-શુક્રવાર શનિવાર
કેજી-૧, કેજી-૨ ૦૮:૦0 થી ૧૨:૦0 રજા
ઘોરણ ૧ અને ૨ ૦૭:૦૫ થી ૧૨:૫૫ ૦૭:૦૫ થી ૧૧:૨૦
ઘોરણ ૩ થી ૯ ૦૭:૦૫ થી ૧૨:૫૫ ૦૭:૦૫ થી ૧૧:૨૦
ઘોરણ ૧૦ થી ૧૨ ૦૭:૦૫ થી ૧૨:૦૦ ૦૭:૦૫ થી ૧૧:૨૦