કોર્મસ પોલિટેકનીક ઇન એકાઉન્ટન્સી (ઘો.૧૦ ૫છી)

  દરરોજનો ગણવેશ બુટ/મોજા શિયાળાનો ગણવેશ શિયાળામાં મરજીયાત
છોકરીઓ પીના-સીમેન્ટ એકશન બુટ દોરી સાથે કલર-કાળો મોજા-સફેદ નેવી બ્લયુ સ્વેટર “વી” નેક સફેદ પાયજામો
બ્લાઉઝ-સફેદ કોડ-TMV 43 વેલક્રો
છોકરાઓ ફુલ પેન્ટ-સીમેન્ટ એકશન બુટ દોરી સાથે કલર-કાળો મોજા-સફેદ નેવી બ્લયુ સ્વેટર “વી” નેક
શર્ટ-સફેદ કોડ-TMV 43 દોરીવાળા