પી. ટી. ગણવેશ – ઘોરણ ૫ થી ૧૦

  ગણવેશ બુટ/મોજા
છોકરીઓ સ્કર્ટ-સફેદ એકશન બુટ દોરી સાથે
કલર-કાળો
મોજા-સ્કુલ પેટર્ન મુજબ (એલેમ્બિક બિસ્કીટ)
ટી-શર્ટ સ્કુલે ૫સંદ કરેલ કલર અને પેટર્ન મુજબ કોડ-TMV 43 દોરીવાળા
છોકરાઓ ફુલ પેન્ટ-સફેદ એકશન બુટ દોરી સાથે
કલર-કાળો મોજા-સફેદ
મોજા-સ્કુલ ૫ટર્ન મુજબ (એલેમ્બિક બિસ્કીટ)
ટી-શર્ટ સ્કુલે ૫સંદ કરેલ કલર અને પેટર્ન મુજબ કોડ-TMV 43 દોરીવાળા
બેલ્ટ-ગૃહ પ્રમાણે