પ્રાથમિક (ધોરણ ૫ થી ૮)

દરરોજનો ગણવેશ બુટ/મોજા શિયાળાનો ગણવેશ શિયાળામાં મરજીયાત
છોકરીઓ મેટી ગ્રે
ચોકડી વાળુ શર્ટ તથા ગ્રે સ્કર્ટ
(ગ્રે સ્કર્ટ નીચે વ્હાઇટ લેગીંગ્સનો વિકલ્પ છે)
ઍકશન બુટ દોરી સાથે કલર-કાળો
કોડ-TMS A – ૩ દોરીવાળા
મોજા-કોટન સફેદમાં બે ગ્રે પટ્ટી વાળા
ગ્રે કલરનું વી ગળાનું બટનવાળું ૨ ગોલ્ડન યલો પાઇપીંગવાળું સ્વેટર સફેદ લેગીંગ્સ
છોકરાઓ મેટી ગ્રે
ચોકડી વાળુ શર્ટ તથા ગ્રે પેન્ટ
ઍકશન બુટ દોરી સાથે કલર-કાળો
કોડ-TMS A – ૩ દોરીવાળા
મોજા-કોટન સફેદમાં બે ગ્રે પટ્ટી વાળા
ગ્રે કલરનું વી ગળાનું બટન વગરનું ગોલ્ડન યલો પાઇપીંગવાળું સ્વેટર ફૂલ પેન્ટ