મુલાકાતનો સમય


ઓફિસ : ૦૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦ (સોમ થી શુક્ર અને ઓ૫ન હાઉસના દિવસે)
આચાર્ય : ૦૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦ (સોમ થી શુક્ર અને ઓ૫ન હાઉસના દિવસે)
સુ૫રવાઇઝર : ૦૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦ (સોમ થી શુક્ર અને ઓ૫ન હાઉસના દિવસે)
શિક્ષક : ઓ૫ન હાઉસના દિવસે તથા પૂર્વ મંજૂરી મેળવ્યા મુજબ
રવિવાર તથા રજાના દિવસોમાં શાળાનું કામકાજ બંઘ રહેશે.